Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ผ่าน ตม. ญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว แค่ ลงทะเบียน VISIT JAPAN WEB

ก่อนจะไปเที่ยวญี่ปุ่น จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง วันนี้ PKG มาแชร์ข้อมูลการผ่าน ตม. ญี่ปุ่น แบบง่ายๆ สบายๆ กัน ฉบับปี 2024 ละเอียดทุกขั้นตอนว่าต้องใช้เอกสารและมีขั้นตอนอะไร การลงทะเบียน VISIT JAPAN WEB ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ไปญี่ปุ่นตอนนี้ ต้องเตรียมอะไรบ้าง

หนึ่งในประเทศยอดนิยมของคนไทยเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นประเทศญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะไปกับทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร๋ส่วนตัว เช่ารถขับเที่ยวเอง เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองสิ่งสำคัญเพื่อจะไม่ต้องมีปัญหาเมื่อเดินทางไปถึงญี่ปุ่น (สนามบินปลายทาง) PKG Journey พามาเข็คลิตส์กันว่าต้องมีอะไรเตรียมพร้อมก่อนจะที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นกันบ้าง

 

 • Passport หนังสือเดินทาง (มีอายุเล่มไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

 • E-Ticket ตั๋วเครื่องบิน

 • ใบตม. ศุลกากร หรือลงทะเบียน Visit Japan Web

ณ ปัจจุบัน ช้อมูลอัพเดทปี 2024 ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสามารถเขียนใบ ตม. ( Embarkation – Disembarkation Card ) และใบศุลกากร (Custom Declaration)  หรือลงทะเบียนรับ QR Code ที่ เว็บไซต์ Visit Japan Web เท่านี้ก็เดินทางเข้าญี่ป่นได้แล้ว

วิธีลงทะเบียน VISIT JAPAN WEB

การลงทะเบียนมีเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ เล่มพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ (มีอายุเกิน 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ) และเป็นเล่มที่จะใช้จริงในการเดินทาง Visit Japan Web เป็นบริการให้ผู้ที่เดินทางทุกคนต้องยื่นข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจคนเข้าเมือง การตรวจศุลกากร และการกักตัว หลังถึงสนามบินปลายทางผ่านการแสดง QR Code กับทางเจ้าหน้าที่ 

**ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้จัดประเภทของโรคโควิด-19 ให้อยู่ประเภท 5 กลุ่มเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่ต้องแสดงเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีน 3 เข็ม และผลตรวจ RT-CPR

**อัพเดท 25 ม.ค. 2567 ระบบ Visit Japan Web เปลี่ยนจากเดิมที่มี 2 QR Code สำหรับ ต.ม. กับ ด่านศุลกากร เป็นรวมเป็น 1 QR Code

ข้อมูลจาก: https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/

 

 

วิธีกรอกใบ ตม. ญี่ปุ่น และศุลกากร แบบใหม่ 2024

ใบ ตม. (ขาเข้า) เอกสารรายละเอียดของนักท่องเที่ยวรายใช้สำหรับขั้นตอนของด่านตรวจคนเข้าเมือง อาทิ  ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง, วัน/เดือน/ปี เกิด, ประเทศ, หมายเลขเที่ยวบิน, ที่อยู่ของที่พัก/โรงแรมที่เราจะพักในเมืองนั้นๆ เป็นต้น โดยสายการบินจะมีแจกแบบฟอร์ม Disembarkation Card ก่อนที่เครื่องจะ Take-off  20-30 นาที หรือสามารถร้องขอกับ Cabin Crew ได้

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร ใบ ตม.ญี่ปุ่น

 1. ชื่อ (Name)
 2. วันเกิด (Date of Birth)
 3. ประเทศ, จังหวัด (Country / City Name )
 4. จุดประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (Purpose of visit)
 5. หมายเลขเที่ยวบินเดินทางมา (Last flight No./Vessel)
 6. ระยะเวลาพำนักในญี่ปุ่น (Intended lenght of stay in Japan)
 7. ที่อยู่ในญี่ปุ่น (Intended address in Japan) และเบอร์โทรศัพท์ (Tel) ส่วนใหญ่จะกรอกที่อยู่ของที่พักในคืนแรกของทริป
 8. เคยมีประวัติถูกเนรเทศหรือถูกปฏิเสธเข้าญี่ปุ่นหรือไม่ (Any history of receiving adeportation order or refusal of entry into Japan)

 

วิธีกรอกใบ ศุลกากร แบบใหม่ 2024

ใบศุลการกร (Customs Declaration) ( มี 2 หน้า ) กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสินค้าที่เรานำประเทศเข้าญี่ปุ่น ว่ามีสิ่งของต้องห้าม หรือมีปริมาณเกินกำหนดหรือไม่ เอกสารนี้มีรายละเอียดที่ต้องกรอกค่อนข้างมาก ต้องกรอกให้ถูกต้อง (กรณีมากับทัวร์ญี่ปุ่นหรือมาเป็นกลุ่มให้กรอกกลุ่มละ 1 ใบเท่านั้น)

ตัวอย่างการกรอกใบศุลกากร ประเทศญี่ปุ่น

Flight No./Name of vessel : หมายเลขเที่ยวบิน ขาเข้าประเทศญี่ปุ่น

Point of embarkation : คุณมาจากที่ไหน ใส่ชื่อเมือง เช่น Bangkok

Date of Arrival in Japan : วันเดือนปีที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น

Last Name : นามสกุล

First & Middle Name : ชื่อจริง และชื่อกลาง (ถ้ามี)

Address in Japan(Accommodation) : ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่พัก

Nationality : สัญชาติ **ถ้าเป็นคนไทยก็กรอกคำว่า THAI

Occupation : อาชีพการงาน

Date of Birth : วัน เดือน ปี(คศ.)

Passport No : เลขที่หนังสือเดินทาง

Number of Depends : จำนวนคนที่มาด้วยกัน

Adult = ผู้ใหญ่

Under 20 years old = อายุต่ำกว่า 20 ปี

Under 6 years old = อายุต่ำกว่า 6 ปี

 

คำถามในใบศุลกากรญี่ปุ่น

 

1 . Are you bringing the following into Japan ? = คุณนำสิ่งของเหล่านี้เข้าญี่ปุ่นมาหรือเปล่า (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

 

 •  Narcotic drugs, Firearms, Explosives and other Prohibited item(s) สิ่งของต้องห้ามนำเข้าญี่ปุ่น เช่น ยาเสพติด อาวุธปืน ระเบิด

 •  Meat products, Vegetables, Fruits, Animals, Plants and other Restricted item(s) วัตถุควบคุม เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ สัตว์และพืช

 • Gold bullion or products of gold ทองคำแท่งหรือผลิตภัณฑ์ทองคำ

 • Goods (purchases, souvenirs, gifts) exceeding duty-free allowance สินค้า (ของซื้อ ของฝาก ของขวัญ) ที่เกินจากการได้รับยกเว้นภาษี

 • Commercial goods or samples สินค้าเชิงพาณิชย์ หรือตัวอย่างสินค้า

 • Any items you have been requested from someone else to bring into Japan (These include the bags such as suitcases and similar containers and the items that someone else gave you without letting you know the reason.) สิ่งของอื่นใดที่ได้รับการร้องขอจากผู้อื่นให้นำเข้ามาในญี่ปุ่น

คุณนำเงินสด เช็ค หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านเยน หรือโลหะมีค่าน้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัม เข้ามาด้วยหรือไม่?

คุณมีสัมภาระต่างหากที่แยกส่งทางไปรษณีย์ รวมถึงแพ็คเกจขนย้ายสินค้าหรือไม่?

**ถ้าตอบ Yes ข้อใดข้อหนึ่งให้เขียนลงไปที่หน้า B ด้วย

 

2. Cash, Checks(including T/C), Promissory Notes, Securities which exceed the amount of ¥1,000,000 or its equivalent. = คุณนำเงินสด เช็ค ตั๋วเงินสด ฯลณ เข้ามามากกว่า 1,000,000 เยนไหม (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

 

3. Do you have Unaccompanied Articles ? = คุณมีสิ่งของที่จะส่งตามมาทีหลังหรือไม่? (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก) ถ้าตอบติ๊กตรงช่อง YES ให้ไปตอบที่หน้า B แต่ถ้าตอบ NO ไม่ต้องไปตอบที่หน้า B

Signature = ลายเซ็น (ให้เซ็นตรงตามหน้าพาสปอร์ต)

 

บทสรุป 

เป็นอย่างไรบ้างกับการลงทะเบียน VISIT JAPAN WEB ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยใช่ไหม! หรือถ้าหากเพื่อนๆ ไม่อยากจุกจิกกับเรื่องตม. หรือทุกๆเรื่อง ทีมงานPKG เรามีบริการจัด ทริปส่วนตัว วางแผนท่องเที่ยว ตลอดจน แพ็คเกจทัวร์ ที่เราจะดำเนินการทุกๆอย่างด้วยความราบรื่นแบบมืออาชีพ เพียงแค่คุณเลือกว่าจะเที่ยวที่ไหนแบบได งบประมาณเท่าไหร่ เราพร้อมจัดให้เพื่อนๆทุกรูปแบบ

 

⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡ 🎌   ✈️🛂🛄  🎌