Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ใบขับขี่สากล เรื่องง่ายๆ ที่ชวนสับสน

ใบขับขี่สากล  หรือ International Driving Permit มี 2 แบบ!!

ก่อนจะไปทำใบขับขี่สากลเพื่อที่จะใช้ขับรถต่างประเทศ ดูดีๆกันก่อนนะ เพราะมันมีใบขับขี่สากล 2 แบบ คือ แบบ 1ปี และ แบบ 3ปี ด้วยว่าทั้ง 2 แบบนี้ต่างกันตรงที่อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนระหว่างประเทศในปีที่ต่างกันประเทศที่เข้าร่วมก็ต่างกัน

ใบขับขี่สากล

 

 

ใบขับขี่สากล

🚗 แบบ 1 ปี จะเป็นอนุสัญญาเจนีวา 1949

จะมีอายุใช้งานแค่เพียง 1 ปี ใช้ได้ 101 ประเทศทั่วโลกเช่นญี่ปุ่นอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อประเทศที่สามารถใช้ได้

ใบขับขี่สากล

ใบขับขี่สากล

🚗 แบบ 3 ปี จะเป็นอนุสัญญาเวียนนา 1968

จะมีอายุใช้งานได้ 3 ปี ใช้ได้ 84 ประเทศทั่วโลกเช่นเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์

โดยจะมีบางประเทศที่ใช้ได้ทั้ง ใบขับขีสากลแบบ 1ปี และ 3ปี เช่น สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รวมถึงประเทศไทย คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อประเทศที่สามารถใช้ได้

📌  วิธีการทำใบขับขี่สากล

1. จองคิวใน แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกเมนูงานใบอนุญาตเลือกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเลือกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศเลือกวันและเวลาที่ว่างและสะดวก

2. เตรียมเอกสารให้ครบ

3. ไปตามวันเวลาที่นัดไว้ได้เลย ใช้เวลาไม่นานเหมือนเดิม แม้ครั้งนี้จะคนเยอะแต่ก็ไม่เกิน 20 นาที

ใบขับขี่สากล

ใบขับขี่สากล

ใบขับขี่สากล

📌 เอกสารที่ต้องเตรียม

1. หนังสือเดินทาง Passport ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ

2. บัตรประชาชนตัวจริง ยังไม่หมดอายุ

3.ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง

4.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

5.ค่าธรรมเนียม 505 บาท สามารถโอนเงินได้ หรือ จ่ายเงินสดก็ได้

:: ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบสมรรถภาพเพิ่มเติมแต่อย่างใด

::: จะไปประเทศไหนดูดีๆนะ ว่าต้องใช้ใบขับขี่แบบไหน

:::: ทำใบขับขี่สากลได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพ และ ต่างจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

รายชื่อประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเจนีวา ค.ศ.1949
และ อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ.1968 

(เฉพาะประเทศที่ให้การภาคยานุวัติการสรวมสิทธิรัฐและการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯเท่านั้น)

ใบขับขี่สากล

1 ตามประกาศของจีนที่ได้รับเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 1997 ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของฮ่องกง ระบุว่า “ตามที่ระบุไว้ทั้งในมาตรา 11 ของภาคผนวก 1 ของแถลงการณ์ร่วม (ของจีนและสหราชอาณาจักร), “การให้รายละเอียดโดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับฮ่องกง” และ มาตรา 153 ของกฎหมาย พื้นฐาน (ของฮ่องกงและจีน) ว่า … ข้อตกลงระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้เป็นภาคี แต่มีผลบังคับใช้ในฮ่องกง อาจมีผลบังคับใช้ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ต่อไป” และดําเนินการจัดทําอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน 19 กันยายน 1949 เป็นหนึ่งในสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง

— สนธิสัญญาพหุภาคีที่เก็บรักษาไว้กับเลขาธิการ สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2005 ฉบับที่ 1 ส่วนที่ 1 บทที่ 1-11 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หมายเหตุ 2 ภายใต้ “จีน” หน้า 6 – 7

ใบขับขี่สากล

2 ตามประกาศของจีนที่ได้รับเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1999 ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของมาเก๊าระบุว่า “… นอกจากนี้ยังระบุไว้ทั้งในส่วน 8 ของภาคผนวก 1 ของแถลงการณ์ร่วม (ของจีนและโปรตุเกส) และมาตรา 138 ของกฎหมายพื้นฐาน (ของมาเก๊าและจีน) ว่าข้อตกลงระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่ได้เป็นภาคี แต่มีผลบังคับใช้ ในมาเก๊า ยังคงมีผลบังคับใช้ในเขตปกครองพิเศษมาเก๊าต่อไป” และดําเนินการจัดทําอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน 19 กันยายน 1949 เป็นหนึ่งในสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง

— สนธิสัญญาพหุภาคีที่เก็บรักษาไว้กับเลขาธิการ สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2005 ฉบับที่ 1 ส่วนที่ 1 บทที่ 1-11 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หมาย เหตุ 2 ภายใต้”จีน” หน้า 8 – 9

ใบขับขี่สากล

2 ตามประกาศของจีนที่ได้รับเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1999 ที่เกี่ยวข้องกับสถานะของมาเก๊าระบุว่า “… นอกจากนี้ยังระบุไว้ทั้งในส่วน 8 ของภาคผนวก 1 ของแถลงการณ์ร่วม (ของจีนและโปรตุเกส) และมาตรา 138 ของกฎหมายพื้นฐาน (ของมาเก๊าและจีน) ว่าข้อตกลงระหว่างประเทศที่สาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่ได้เป็นภาคี แต่มีผลบังคับใช้ ในมาเก๊า ยังคงมีผลบังคับใช้ในเขตปกครองพิเศษมาเก๊าต่อไป” และดําเนินการจัดทําอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน 19 กันยายน 1949 เป็นหนึ่งในสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง

— สนธิสัญญาพหุภาคีที่เก็บรักษาไว้กับเลขาธิการ สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2005 ฉบับที่ 1 ส่วนที่ 1 บทที่ 1-11 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หมาย เหตุ 2 ภายใต้ “จีน” หน้า 8 – 9

ใบขับขี่สากล

ใบขับขี่สากล

i การรวบรวมสนธิสัญญาของสหประชาชาติ. (21 เมษายน 2020) บทที่ 11 การขนส่งและการติดต่อสื่อสาร, B.การจราจรทางถนน, 1.อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเจนีวา, 19 กันยายน 1949. ข้อมลู จาก https://treaties.un.org

ii การรวบรวมสนธิสัญญาของสหประชาชาติ. (21 เมษายน 2020) บทที่ 11 การขนส่งและการติดต่อสื่อสาร, B.การจราจรทางถนน, 19. อนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา, 8 พฤศจกิ ายน 1968. ข้อมูลจาก https://treaties.un.org

เนื่องด้วยมีผู้ใช้บริการจำนวนมากสับสนเรื่องใบขับขี่สากล และเพื่อให้ทริปการเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นมีความสุขและได้รับความสะดวกสบายที่สุด หากมีข้อสงสัยกรุณา ติดต่อบริษัทPKG JOURNEY ทางทีมงานจะรีบให้คำตอบเรื่องใบขับขี่สากลและเรื่องอื่นๆ อย่างรวดเร็วที่สุดครับ

รวมแพคเก็จทัวร์เส้นทางทั่วโลก