Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.co

ขั้นตอนปฏิบัติประจำวัน

11

ขั้นตอนปฏิบัติประจำวัน

11

ทำความสะอาดร้าน

 

 • เช็ดทำความสะอาดที่นั่ง – โต๊ะ
 • เช็ดทำความสะอาดพื้น
 • เช็ดทำความสะอาดทั้งในและนอกพื้นที่ของสาขา
 • เช็ดกระจก
 • เช็ดทำความสะอาดห้องน้ำ
11

ตรวจสอบรถทุกวัน

 

 • ตรวจสอบประเภทน้ำมันและประเภทน้ำยา
 • ตรวจสอบระบบเบรก – ระบบเกียร์
 • ตรวจสอบสายพาน
 • ตรวจสอบยางรถ
 • ตรวจสอบระบบไฟเตือน
 • ตรวจสอบเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบที่ปัดน้ำฝน
 • ตรวจสอบ Seat belt
 • ตรวจสอบสภาพรถภายนอก
 • ตรวจสอบช่วงล่างของรถ
11

ทำความสะอาดรถ

 

 • ล้างรถภายนอกทั้งคัน
 • ล้างช่วงล่างของรถยนต์
 • เช็ดถูด้วย Hand Wiper
 • เช็ดถูด้วยผ้าสะอาด
 • นำขยะทิ้ง
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ในรถ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาด
 • ทำความสะอาดด้านหน้ารถ
 • ทำความสะอาดด้านหลังรถ
 • ทำความสะอาดส่วนที่บรรทุก
 • ดับกลิ่นภายในรถ