Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.com

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น | 6 วัน 5 คืน | CSX07_FD

0

ทัวร์จีน | เส้นทาง ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น

ทัวร์จีน | เส้นทาง ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 2 นำคณะเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ FD540 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) เดินทางถึง สนามบินฉางซาหวงฮวา หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

 

เมืองฉางซา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้ว ไม่ได้มาฉางซาเมืองเอก…ก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”

 

เขตอุทยานจางเจียเจี้ย

นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติหุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อซาน ความโดดเด่นของที่นี้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO โดยระหว่างทางรถจะวิ่งผ่าน “สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว” เป็นสะพานแขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัวสะพานตั้งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 330 เมตร

 

แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย

เดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน อุทยานจางเจียเจี้ย ดินแดนแห่งหุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A และมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน พบกับความร่มรื่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ นำท่านข้ามสะพานแก้วจางเจี่ยเจี้ย สะพานที่ทอดตัวผ่านหุบเขาลึกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เดินลัดเลาะบนทางเดินทางกระจกคริสตัลใสแจ๋ว “SKY WALK” ชมวิวยอดเขาและหน้าผาที่สวยงาม พร้อมดื่มดำวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคำบรรยายใดๆ ซึ่งตัวสะพานนั้นสร้างจากกระจกนิรภัยถึง 99 แผ่น และนำท่าน ขึ้นบอลลูนเทียม VR4D สวมใส่แว่นตาสี่มิติบนบอลลูนจำลอง สัมผัสประสบการณ์สุดหวาดเสียวเสมือนกับได้ขึ้นบอลลูนจริงๆ

(หมายเหตุ: สะพานกระจก เปิด-ปิด ให้บริการจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

 

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินกรวดทราย (จวินเซิงฮวาเยี้ยน) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

 

เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณวัฒนธรรมเผ่าถูเจีย ตั้งอยู่ใกล้อุทยานเทียน เป็นเมืองโบราณแห่งเดียวที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 120 หมู่ เป็นแหล่งกำเนิดและอารยธรรมโบราณของชาวถูเจีย นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุล้ำค่าทางวัฒนธรรมจำนวนมากหลงเหลืออยู่ในเมือง ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “พระราชวังต้องห้ามในภาคใต้” อาคารส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างไม้และหิน มีการแกะสลัก คานและทาสีอาคาร วิจิตรงดงาม บัวและมุมงดงามวิจิตรงดงาม อาคารที่โดดเด่น ได้แก่ หอคอยสูงตระหง่านที่สร้างขึ้นบนภูเขานั้นมีความวิจิตรงดงามด้วยความสูง 48 เมตร เก้าชั้นสิบสองชั้นและเส้นทางที่คดเคี้ยวซึ่งเป็นเอกลักษณ์

 

เขาเทียนเหมินซาน

นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตู ช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน   ขึ้นสู่ ยอดเขาเทียนเหมินซาน (โดยรถโค้ชของอุทยาน) และต่อกระเช้าขึ้นไปชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า ระหว่างทางตื่นตาตื่นใจไปกับ “ถนน 99 โค้ง” เส้นทางขึ้นเขาเลาะหน้าผาที่มีโค้งมากถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ชมทัศนียภาพของ “หน้าผาลอยฟ้า” ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับท้าทายความหวาดเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร เมื่อก้มลงมองไปยังเบื้องล่างสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมด (รวมค่ารถอุทยาน ค่ากระเช้า 1 ขา และค่าบันไดเลื่อน 1 ขา ซึ่งในวันเดินทางอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนการขึ้น/ลง)

 

ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย โดยการสร้างตึกในครั้งนี้เป็นการรวมเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยกับวัฒนธรรมการสร้างบ้านเรือนของชาวพื้นเมืองถูเจียมารวมกัน โดยอาคารสูงที่สร้างจำลอง เขาเทียนเหมินซานหรือประตูสวรรค์ และบ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย ภายในบริเวณตึก 72 ชั้น ยังรวบรวม รีสอร์ท ร้านอาหาร สตรีทฟู้ด ร้านขายของที่ระลึกที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ และตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย

 เลือกซื้อ OPTION: โชว์เหม่ยลี่เซียงซี หรือ โชว์จิ้งจอกขาว

โชว์ที่แสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองของมณฑลหูหนาน เป็นการแสดงในโรงละครมีการร้องเพลงและร่ายรำเล่าเรื่องราวของชนพื้นเมือง พร้อมด้วย แสง สี เสียง และนักแสดงกว่า 200 ชีวิตร่วมแสดง   

โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ราคาประมาณ 350 หยวน/ท่าน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

โชว์จิ้งจอกขาว ราคาประมาณ 400 หยวน/ท่าน (ชำระได้กับทางหัวหน้าทัวร์)

 

สวนจอมพลเฮ่อหลง

นำท่านขึ้นกระเช้าไปชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนสาธารณะภายในอุทยาน พบกับยอดเขาและหินแปลกตานับไม่ถ้วน ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและพฤกษานานาพันธุ์ ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย

 

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน

เที่ยวชม เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน เป็นเขตป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องมาจากทางด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจื้ย มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดเขาน้อยใหญ่นับมากกว่าร้อยยอด ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า (เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ ลงโดยลิฟท์แก้วไป่หลงที่จุดที่สูงสุด 326 เมตร นำท่านสู่ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ที่ทุกคนคุ้นตากันดีจากภาพยนตร์ชื่อดัง “อวตาร” ระหว่างทางผ่านชมขุนเขาอันน้อยใหญ่ สองข้างทางเขียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ (รวมค่ากระเช้า 1 ขา และ ค่าลิฟท์ 1 ขา ซึ่งในวันเดินทางอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนการขึ้น-ลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นการ ขึ้น-ลง กระเช้าหรือลิฟท์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง 2 ขา)

 

เมืองฟูหรงเจิ้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) สถานที่อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโบราณริมน้ำตกในมณฑลหูหนาน เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมเก่าแก่คละเคล้ากับความสวยงามของธรรมชาติอย่างลงตัว ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่จะเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าถู่เจีย บ้านเรือนในเมืองโบราณแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นอาคารไม้สไตล์จีนโบราณ และมีน้ำตกขนาดใหญ่ 2 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน เดิมเคยเป็นแค่เมืองเล็กๆ ซึ่งภายหลังหมู่บ้านถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ HIBISCUS TOWN จึงกลายมาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว นำท่านเข้าสู่ที่พัก และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ในยามค่ำคืนทั่วทั้งหมู่บ้านจะถูกประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงาม จุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ อาคารบ้านเรือนโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา และน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ 2 ชั้น นับเป็นภาพจำที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงเมื่อเอ่ยถึงเมืองโบราณแห่งนี้ “น้ำตกฟูหรง” นั้นสวยงามที่สุดในช่วงหน้าฝน ซึ่งบริเวณน้ำตกจะมีทางเดินสามารถเข้าไปด้านหลังม่านน้ำตกขนาดใหญ่ได้ บรรยากาศและผู้คนในเมืองนั้นดำเนินไปอย่างเรียบง่าย มีถนนสายหลักของหมู่บ้านอย่าง Wuli Slate Street ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และร้านค้าเรียงรายตลอดระยะ 2.5 กิโลเมตร (หมายเหตุ: ปริมาณน้ำตก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล)

 

เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น

เดินเที่ยวชมบรรยากาศของ เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น สัมผัสเสน่ห์ของอาคารบ้านเรือน และชมวิถีชีวิตของชาวเมืองในยามเช้า ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมเตียวเจียโหลวของชาวเผ่าถู่เจีย ประกอบด้วยหลังคาไม้ กำแพงหิน งานแกะสลักสุดประณีต ชมความอลังการของ “น้ำตกฟูหรง”อย่างใกล้ชิด และนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำฟูหรง ชมความสวยงามของทัศนียภาพรอบๆ โดยแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศจีนแห่งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของ “อุทยานธรณีเซียงซีในมณฑลหูหนาน” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก GLOBAL GEOPARK ด้านอุทยานธรณีโลกที่ทรงคุณค่า

 

เมืองเฟิ่งหวง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ในมณฑลหูหนานทางตะวันตกเฉียงเหนือ โดยชื่อของเมืองนี้มาจากลักษณะของ เขาหนานหัว ที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองมีรูปร่างคล้ายหงส์ จึงเป็นที่มาของชื่อเมือง “เฟิ่งหวง” ซึ่งแปลว่า “หงส์”

            ชมบรรยากาศ เมืองโบราณเฟิ่งหวง สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1863) มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีแม่น้ำถัวเจียงไหลพาดผ่านเป็นเส้นเลือดหลัก และมี “สะพานหงเฉียว” เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ตลอดเส้นทางจะได้ชมบรรยากาศร้านค้าพื้นเมือง มีผู้สูงอายุที่นั่งเย็บปักถักร้อยงานฝีมือทั้งของจริงของปลอมอยู่ตามแผงลอยริมทางริมน้ำ

 

ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศให้ท่านได้ชมบ้านเรือน และร้านค้าตลอดสองฝั่งแม่น้ำของเมืองโบราณเฟิ่งหวง ในบรรยากาศช่วงยามค่ำที่เมืองโบราณแห่งนี้ถูกประดับด้วยแสงไฟ ตลอดสองข้างทางจะมีร้านค้ามากมาย เช่น ร้านปิ้งย่าง ร้านขายเหล้าเหมาไถ ให้ท่านได้เลือกชิม เลือกซื้อเป็นของฝาก 

 

สถานีรถไฟความเร็วสูงเฟิ่งหวง

นำท่านไปยัง สถานีรถไฟความเร็วสูงเฟิ่งหวง ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G1367 เวลา 08.43 – 11.02 น. // G6429 เวลา 09:41 – 11:50 น. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

 

เกาะส้ม

แวะเที่ยว เกาะส้ม สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจแม่น้ำ ชมความยิ่งใหญ่ของอนุสรณ์สถานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงประธาน เหมา เจ๋อ ตุง โดยประติมากรรมหินอ่อนขนาดใหญ่อันสวยงามนั้น ขนาดของรูปปั้นนั้นจะมีความพิเศษกับท่านเหมาเจ๋อตุงเป็นอย่างมาก ด้วยความสูง 32 เมตร ที่เทียบเท่ากับอายุ 32 ที่ปรากฏอยู่บนรูปปั้น และความยาว 83 เมตร ซิ่งเท่ากับอายุจริงของประธานเหมานั้นเอง (รวมรถแบตเตอรี่) อิสระช้อปปิ้ง ถนนหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดัง และสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก

ได้เวลาสมควร        นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.25 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ FD541 (ไม่บริการอาหารบนเครื่อง)

01.40+1 น.    เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดทริป

พักในเมือง ติดถนนใหญ่ ไม่ต้องลากกระเป๋าเข้าโรงแรม ลงรถแล้วเข้าโรงแรมได้เลย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ที่พักมีมาตรฐานความปลอดภัย เดินทางง่ายไม่สับสนเส้นทาง

พักที่ I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

พักที่ I CLUB TO KWA KAN HOTEL / METROPARK KOWLOON / DORSETT KWUN TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

ทานทั้งทีต้องคุณภาพดี และ พิถีพิถัน

เมนูชาบู ชาบู

อาหารจีนแบบดั้งเดิม

 

ปลอดภัยกว่า มืออาชีพกว่า

เราใช้บริษัทรถบัสถูกกฎหมายได้รับตรารับรองจากกระทรวงคมนาคมฮ่องกง  ดูแลท่านด้วยพนักงานขับรถมืออาชีพ พร้อมระบบความปลอดภัยภายในรถ

ดูแลท่านด้วยสายการบินไทย | บินตรง กรุงเทพ – ฮ่องกง

เครื่องใหญ่กว่า, ที่นั่งกว้างกว่า, เสริฟอาหาร เครื่องดื่ม ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

Full Service Airline โดยสายการบินไทย พร้อมเสริฟอาหารเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง อุปกรณ์เสริมครบทั้งจอดูหนัง, ผ้าห่ม ไม่ต้องชำระเพิ่ม

สายการบินไทยเป็นสายการบินระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการผู้โดยสาร และมีเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าการเดินทางด้วยสายการบินไทยจะปลอดภัย และมีการดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างเต็มที่

การบินตรงจากกรุงเทพฯไปยังญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายที่ช่วยให้เดินทางของคุณสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถลดเวลาเดินทางได้มากๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งในประเทศญี่ปุ่นให้ได้อย่างเต็มที่

CX 700: BKK – HKG     | เวลา 08.00 น.   –   12.10 น.
CX 703: HKG – BKK     | เวลา 18.35 น.    –   21.35 น.

บทสรุป

ทัวร์จีน | เส้นทาง ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ CX703 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

คลิ๊กที่รูป เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา อู่หลิงหยวน เฟิงหวง ฟูหรงเจิ้นทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา อู่หลิงหยวน เฟิงหวง ฟูหรงเจิ้น
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา อู่หลิงหยวน เฟิงหวง ฟูหรงเจิ้น
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา อู่หลิงหยวน เฟิงหวง ฟูหรงเจิ้น
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา อู่หลิงหยวน เฟิงหวง ฟูหรงเจิ้น
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฉางซา อู่หลิงหยวน เฟิงหวง ฟูหรงเจิ้น