Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.co

แพ็คเกจ น่านที่เที่ยว แบบเนิบเนิบ 4 วัน 3 คืน

0
กำหนดการเดินทาง
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่

กรุงเทพฯ – สนามบินน่านที่เที่ยว – วัดศรีพันต้น – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหาร

ลูกค้า Check – in ด้วยตนเองที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาเตอร์ B สายการบิน สายการบินไทย สมายล์แอร์เวย์ (เคาน์เตอร์ Check – In จะปิดก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที) นําท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน จ.น่าน โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบิน WE 154

เดินทางถึง สนามบินนครน่านโดยสวัสดิภาพ หลังจากท่านรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พนักงานขับรถตู้ จะรอรับท่านหลังจากรับสัมภาระเรียบรอยแล้ว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น นับเป็นหนึ่งวัดที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีพระวิหารและพระอุโบสถเป็นสีทองทั้งหลัง แล้วบริเวณหน้าพระวิหารจะมีรูป ปั้นพญานาคเจ็ดเศียรสีทอง วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ถูกสร้างขึ้นเมื่อราว ๆ 600 ปีที่แล้ว (ช่วงปี พ.ศ. 1960 – 1969 : สุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น) โดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา แต่ เดิมมีชื่อว่า “วัดสลีพันต้น (สลี – ต้นโพธ์)” เนื่องจากว่าสมัยก่อนเคยมีต้นโพธ์ใหญ่ภายในบริเวณวัด แต่ ปัจจุบันได้ถูกโค่นเพื่อทําถนนหน้าวัดไปแล้ว(ถนนเจ้าฟ้า) นอกจากนี้ภายในวิหารยังมีจิตรกรรมภาพ ลายเส้นเกี่ยวกับพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองน่าน สําหรับประติมากรรมสวย ๆ งามๆ ภายในวัดนี้ต้องยกเครดิตให้กับ “นาย อนุรักษณ์ สมศักดิ์ หรือสล่ารง” ช่างฝีมือชาวน่าน

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ วัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง น่าน ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้ประวัติการสร้างวัดภูมินทร์ ตามพงศาวดารเมืองน่าน ได้กล่าวไว้ว่า พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัด ภูมินทร์ขึ้นมา หลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2139 อีกทั้งยังมีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่า วัดแห่งนี้เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” และต่อมาในภายหลัง ชื่อวัดได้เพี้ยนไปกลายเป็นวัดภูมินทร์ สถานที่ ท่องเที่ยว ได้แก่ อาคารทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อาคารนี้เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธาน โดยใช้อาคารในแนวตะวันออก-ตะวันตก

เป็นพระวิหาร และอาคารแนวเหนือ-ใต้เป็นพระอุโบสถ ธนบัตรใบละ 1 บาท ที่รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัด ภูมินทร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่เรียกกันว่า “ฮูปแต้ม” ซึ่งได้เขียนขึ้น ในช่วงที่วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เมื่อ พ.ศ. 2410 (ปลายสมัย รัชกาลที่ 4) และใช้เวลาซ่อมนานถึง 7 ปี โดยมีภาพ “ปู่ม่านย่าม่าน” อันลือเลื่อง ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็น ภาพงามเยี่ยมของวัดภูมินทร์ ทั้งยังได้รับฉายาว่า “ภาพกระซิบรักบรรลือโลก”

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ําวรวิหาร เดิมเรียก “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สําหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ ประกอบพิธีสําคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบ ภายในวัดกล่าวว่า พญาพลเทพฤาชัย เจ้าเมืองน่านได้ปฏิสังขรณ์บูรณะวิหารหลวงเมื่อ พ.ศ. 2091 สถานที่น่าชม ได้แก่ – เจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) ได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมยุคสุโขทัย รอบฐานนั้น ก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และมุมทั้งสี่อีก 4 เชือก ซึ่งคงเป็นที่มาของชื่อ

จากนั้นนําท่านชม ซุ้มต้นลีลาวดี หรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงราย 2 ข้างทางเดิน แผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ดูคล้ายอุโมงค์ต้นไม้ เหมาะอย่างยิ่งที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยเดินเล่นชมบรรยายากาศที่ร่มรื่น และการเก็บภาพสวยๆ

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เฮือนฮอม

นําท่านเช็คอินที่พักที่โรงแรม น่านนครา บูติค (Standard Room) หรือเทียบเท่า https://www.nannakara.com/

 

น่านที่เที่ยว – อําเภอปัว – วัดภูเก็ต – กาแฟบ้านไทลื้อ ลําดวนผ้าทอ – ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ํา –

อําเภอท่าวังผา อําเภอท่าวังผา – ถนนคนเดินน่าน (เปิด ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท นําท่านเดินทางสู่ อําเภอปัว ห่างจากตัวอําเภอเมืองน่าน 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงกว่า คําว่า ปัว เพี้ยนมาจาก พลัว ปัว เป็นเมืองสีเขียวในหุบที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและธรรมชาติแสนงดงาม เป็นที่อยู่ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งคนไทลื้อ ชาวไทยภูเขา เผ่าม้ง เมี่ยน และลัวะ แต่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทลื้อที่มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้านอย่างเช่น ผ้าทอไทลื้อ ที่สร้างชื่อมาช้านานกลายเป็น เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอําเภอนี้ ในช่วงฤดูทํานาเราจะได้เห็นไร่นาเขียวขจีห้อมล้อมด้วยขุนเขาพร้อม สายหมอกบาง ในฤดูหนาวก็จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็น สองฟากถนนสายหลักเป็นกลุ่มบ้านไม้ริม ถนนรวมถึงซอกซอยที่เชื่อมถึงกันหมดที่ต่างซุกซ่อนชีวิตเรียบง่ายและเป็นหนึ่งเดียวกัน

นําท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต วัดสวยกับวิวอลังการท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวขจี จุดเด่นของวัดนี้คือมีลานชม วิวที่สามารถมองได้กว้างถึง 180 องศา ทําให้เห็นวิวทุ่งนาแล้วมีเทือกเขาดอยภูคาเป็นฉากหลังทอดตัว

ยาวจากเหนือไปใต้ได้อย่างสุดตระการตา ดังนั้นใครที่มาปัวแล้วอยากเห็นวิวภูเขาสุดอลังการพร้อมกับทุ่ง นาสวย ๆ “วัดภูเก็ต

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟสุดฮิต ที่ไม่ว่าใครมาเยือนเมืองปัวก็ต้องแวะมาเช็คอินกัน กาแฟบ้าน ไทลื้อ ลําดวนผ้าทอ ที่นี่เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาหลายสิบไร่ และฉากหลังเป็นขุนเขาสีเขียวสุด สายตา ตัวร้านเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ ที่มีบาร์บริการเบเกอรี่และเครื่องดื่ม ซึ่งทั่วบริเวณจะมีสะพานไม้ เชื่อมเส้นทางพาไปยังมุมสวยและที่นั่งในมุมต่างๆ ส่วนเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือ การนําผ้าทอผืนใหญ่สีสด มาตากแดด ซึ่งเป็นอีกมุมสวยที่ทุกคนต้องมาเก็บภาพ และที่สําคัญหากถูกใจกับผืนผ้า ก็สามารถซื้อ กลับไปฝากคนที่บ้านได้อีกด้วย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ํา ร้านอาหารของที่นี่เป็นอาคารไม้สองชั้นตั้งอยู่ริมผา เตี้ยๆ วิวด้านล่างเป็นทุ่งนาธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะฤดูทํานาจะเห็นเป็นทุ่งนาสีเขียวสวยงามสบาย ตาเป็นอย่างมาก นอกจากตัวอาคารหลักแล้วยังมีพื้นที่โซนกลางแจ้งใต้ป่าไผ่ที่ให้บรรยากาศร่มรื่น โซน ชั้นสามของอาคารปูน และห้องอาหารแบบส่วนตัวไว้คอยให้บริการอีกด้วย เมนูยอดฮิตยอดนิยมอันดับ หนึ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนเตรียมสั่งมาจากบ้านตั้งแต่อ่านรีวิวเสร็จก็คือพิซซ่าหน้าเห็ด พิซซ่าโฮมเมดซิกเน เจอร์

 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ภัตตาคาร ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ํา

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตั้งอยู่ที่ตําบลยม อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลาน ชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน

บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนาน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่น ถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทําเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด รวมถึงร้าน กาแฟบรรยากาศไทยๆ ให้พักผ่อนหย่อนใจ

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ ถนนคนเดินน่าน หรือ กาดข่วงเมือง มีทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ มี จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณวัดภูมินทร์ ถนนผากอง ใจกลางเมืองน่าน เป็นถนนคนเดินที่เน้นขายอาหาร มีตั้งแต่ ทั่วไปจนถึงอาหารท้องถิ่น ให้เลือกรับประทานและหลากหลาย สามารถซื้ออาหารแล้วเข้าไปนั่งทานได้ตรง ลานหน้าวัดภูมินทร์ โดยมีบริการเสื่อและขันโตกสําหรับนั่งรับประทานอาหาร อีกทั้งมีสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ เสื้อผ้า และของฝากของที่ระลึก เช่นรูปภาพปู่ม่านย่าม่าน (กระซิปรัก), เสื้อยืดลายต่างๆ ความใหญ่ของถนนคนเดินน่าน

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย นําท่านเช็คอินที่พักที่โรงแรม น่านนครา บูติค (Standard Room) หรือเทียบเท่า https://www.nannakara.com/

 

 

น่านที่เที่ยว – พระบรมธาตุแช่แห้ง – เดอะวิว @ ก๋วม่วง – บ่อเกลือ – บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา –

สันติสุข – ศรีนาม่านรีสอร์ท รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท นําท่านสักการะพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน วัดพระบรมธาตุแช่แห้งตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเต่า ตําบลม่วงตึด กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีอายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่ งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา และยังเป็น พระธาตุประจําปีเกิด ปีเถาะ(กระต่าย)

จากนั้นนําท่านแวะพัก เดอะวิว @ ก๋วม่วง ร้านกาแฟวิวดี ที่ตั้งอยู่ริมทางไหล่เขา บนเส้นทางระหว่าง อ. เมืองน่าน-สันติสุข-บ่อเกลือ ห่างจากเมืองน่านประมาณ 25 กม. มีวิวทิวทัศน์สวยงามมองเห็นวิวภูเขาเขียว ขจี บวกกับการตกแต่งร้านสไตล์ล้านนาที่เข้ากับธรรมชาติ ทําให้ เดอะวิว @ ก๋วม่วง กลายเป็นร้านกาแฟ สําหรับพักระหว่างทางที่หลายคนนิยมมานั่งพัก จิบเครื่องดื่ม ชมบรรยากาศสวยๆ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ เติมความสดชื่นได้อย่างดีเยี่ยม

 

รับประทานอาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ อําเภอนาเกลือ ชมหมู่ บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา เป็นเกลือสินเธาว์ภูเขาแห่งเดียวในโลก มี อายุ 800 ปี ปัจจุบันอยู่เหลืออยู่ 2 บ่อ ซึ่งชาวบ้านก็ยังใช้วิธีการต้มเกลือแบบโบราณคือ เอาน้ําเกลือที่อยู่ใน บ่อขึ้นมาต้มในกระทะ ใบใหญ่แล้วก็ตักใส่ตระกร้าสาน รอให้เกลือตกตะกอนแล้วนํามาขาย นอกจากเกลือที่ นํามาแพคขาย แบบธรรมดาแล้วก็ยังมีการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เกลือสปาขัดผิว สบู่ดอก เกลือ เกลือแช่เท้า ให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับบ้านเป็นของฝากได้อีกด้วย บ่อเกลือที่นี่จะหยุดทําในช่วง เข้าพรรษาและจะทําอีกครั้งในช่วงออกพรรษา ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ อําเภอสันติสุข เข้าสู่ที่พัก

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท ศรีนาม่าน (Srinaman) ที่พักสวยโอบล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติ เป็นที่พักเงียบสงบให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสกับความเป็นพื้นที่ส่วนตัวทั้งยังได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อีกด้วย ห้องพัก มาพร้อมสระว่ายน้ําสวยวิวทุ่งนาให้ว่ายน้ําเล่น พร้อมเก็บภาพสวยๆ กับบรรยากาศที่รายล้อม ทั้งยังมีอ่าง น้ํานชิคๆ พร้อมมุมหน้าต่างสุดส่วนตัวให้ได้อาบน้ําแช่ตัวไปชิลล์ๆ สําหรับใครที่อยากเที่ยวช่วงนา เขียวๆ แนะนําให้เที่ยวช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท นําท่านเช็คอินที่พักที่ ศรีนาม่าน รีสอร์ท (ห้องฮิมนา หรือ บ้านหน้าม่าน หรือ ห้องโดมมีอ่าง) หรือเทียบเท่า https://www.facebook.com/srinaman.nan

น่านที่เที่ยว – สันติสุข – สนามบินน่าน – กรุงเทพฯ โดย WE 155 (13.55-15.10) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน เตรียมตัวเช็คอินเพื่อ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ (เคาน์เตอร์ Check – In จะปิดก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที)

13.55 น. 15.10 น.

เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE 155 เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่าห้องพักห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัท ไทยวิวัฒน์ จํากัด(มหาชน)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับบุคคลต่างด้าว ที่เดินทางไปยังประเทศที่ยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวสําหรับบุคคลสัญชาติไทย
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย อาทิ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, สถานการโรคระบาด ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ผ่านทาง Lind ID : @pkgjourney จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้บริการตลอดเวลา
 • การสำรองที่นั่งสามารถเช็ค เเละ Confrim Booking ให้ได้ในเวลาทำการของบริษัท 09.00 – 17.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
 • บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์บางประการ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คําสังของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
 • บริษัทไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําลาย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์พนักงาน และตัวแทนบริษัทไม่มีสิทธิในการให้สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
 • เมื่อท่านนออกเดินกับทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการ ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่า กรณีใดทั้งสิน
แกลเลอรี่