Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.co

OSAKA – TOKYO : PANORAMA AUTUMN 6 วัน 4 คืน | JP04_8

0
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

การเข้าประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข

ราคาแพ็คเกจทัวร์

รายละเอียดราคา

ขั้นตอน การจอง

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางเพื่อยืนยันการจองที่นั่ง

กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 10,000 บาท (ต่างประเทศ) และ 1,000 บาท (ในประเทศ) สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดต่อเนื่อง, หรือ

ช่วงวันหยุดยาว* ค่ามัดจำอาจเพิ่มตามเหมาะสม (*ช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดต่อเนื่อง, หรือ ช่วงวันหยุดยาว : เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, ตุลาคม)

บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 10 วันทำการ (หลังได้รับการยืนยันการจอง) มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน

และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไข การยกเลิก

คืนเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน

หักเงินมัดจำ 50%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน

หักเงินมัดจำ 100%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน

• กรณีตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หรือตั๋วแบบ Non-Refund

หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง

2) หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อและไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

3) หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปการขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

4) หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังนี้ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ และ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงเทศกาล, วันหยุดต่อเนื่อง หรือ ช่วงวันหยุดยาว (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, ตุลาคม)

หมายเหตุ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1) เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมดสอบถามเพิ่มเติมที่ 02 676 3303

2) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้

3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน} ค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

4) เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5) หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

6) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (Twin Room) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (Double Room) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องแจ้งล่วงหน้า (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)

7) มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

8) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขที่เกินความรับผิดชอบ
1) หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด

2) ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการดูแลทรัพย์สินส่วนตัวต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

3) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบินสายการบิน บริษัทขนส่ง

4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบินภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหารที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม

เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน
1) โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้

3) ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบ กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่

4) กรณีท่านมีความประสงค์เปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัด เป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง

5) ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อน ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด

6) ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งแถวหน้า (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน

7) ในรายการทัวร์ที่ต้องเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

15 จุดชมทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิเมื่อคุณไปกับคณะทัวร์ Japan Tour

ถ้านึกถึงสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นที่เห็นทันที เชื่อได้เลยว่าต้องไม่นึกถึงภูเขาไฟฟูจิแน่นอน ด้วยความสูงถึง 3,776 เมตร จึงเป็นภูเขาไฟอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นอย่างไม่ต้องสงสัย ใครก็ตามที่มาเยือนดินแดนแห่งนี้หวังว่าจะได้เห็นความงามของภูเขาไฟฟูจิสักครั้ง มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากหลายที่ แต่ละสถานที่จะสวยงามและสวยงามเพียงใด เตรียมจดรายการและติดตาม

1. ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
ทะเลสาบคาวากุจิโกะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณรอบภูเขาไฟฟูจิ โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามแตกต่างกันไปทุกฤดูกาล มีเส้นทางเดินขึ้นไปทางเหนือของทะเลสาบที่ให้คุณใช้เวลาเพลิดเพลินกับอากาศบริสุทธิ์พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

การท่องเที่ยว

ขึ้นรถไฟสาย Azusa และเปลี่ยนที่สถานี Otsuki เพื่อขึ้นรถไฟสาย Fujikyu และลงที่สถานี Kawaguchiko ขึ้นรถบัสรอบเมืองคาวากุจิโกะ (สายสีแดง) และลงที่ป้ายพิพิธภัณฑ์ศิลปะคาวากุจิโกะ

2. เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ
ดอกชิบะซากุระหรือมอสสีชมพูนั้นถือว่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ หนึ่งในฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดคือสวนชิบะซากุระในฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงเทศกาลชิบะซากุระ นอกจากจะได้เห็นความงามของทุ่งดอกไม้ของชิบะซากุระที่บานพร้อมกันแล้ว พืชกว่า 800,000 ต้นที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ เป็นสิ่งที่ดูอุดมสมบูรณ์มาก เทศกาลนี้จัดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี
การท่องเที่ยว

หลังจากขึ้นรถไฟไปยังสถานีคาวากุจิโกะแล้ว ให้ขึ้นรถบัสไปที่ป้ายฟูจิชิบะซากุระอิริกุจิ

3. โออิชิ ปาร์ค

โออิชิ ปาร์ค
โออิชิ ปาร์ค
สวนโออิชิเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ข้างทะเลสาบคาวากุจิโกะ เป็นจุดที่สามารถเห็นทั้งทะเลสาบคาวากุจิโกะและภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง สวนนี้มีจุดสูงสุดในฤดูร้อนตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงที่โบยบินอยู่รอบๆ

การท่องเที่ยว

หลังจากขึ้นรถไฟไปยังสถานีคาวากุจิโกะแล้ว ให้ขึ้นรถบัสย้อนยุคฟูจิคิวและลงที่ป้ายคาวากุจิโกะเนเชอรัลลิฟวิ่งเซ็นเตอร์

4. สถานีชินฟูจิ
เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ไปง่ายมาก นอกจากนี้คุณยังสามารถถ่ายภาพรถไฟชินคันเซ็นที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบที่ทันสมัยโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่ดูเหมือนงานสร้างสรรค์จากธรรมชาติ นี่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องแวะชมระหว่างโตเกียวและโอซาก้าด้วยรถไฟชินคันเซ็น
การท่องเที่ยว

ขึ้น Tokaido-Sanyo Shinkansen และลงที่สถานี Shin-Fuji

5. หาดยูอิกะฮามะ
หากใครชอบเที่ยวทะเลแต่อยากชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามด้วยกัน คุณต้องไปที่เมืองคามาคุระและปักหมุดที่หาดยูอิกะฮามะ รับรองว่าวิวสวยคุ้มกับการเดินทาง หาดทรายขาวทอดยาว สายลม เราสองคน กลมกลืนไปกับฉากหลังของภูเขาไฟฟูจิ กับกิจกรรมสนุกๆ เช่น กีฬาทางน้ำอย่างยาวนาน แม้แต่การอาบแดดก็สนุกที่สุด

การท่องเที่ยว

ขึ้นรถไฟสาย Enoden ไปยังสถานี Yuigahama

6. โกเท็มบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท
จะดีแค่ไหนหากได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งพร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ? ถ้าบรรยากาศดีๆ แบบนี้ต้องมาที่ Gotemba Premium Outlets หนึ่งในเอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น แต่ที่เด่นสะดุดตากว่าเมืองก็จะได้เห็นวิวภูเขาไฟฟูจิด้านหลังที่สวยงามเช่นกัน

การท่องเที่ยว

ขึ้นรถไฟสายโกเท็มบะไปยังสถานีโกเท็มบะ จากนั้นขึ้นรถบัสไปยังโกเท็มบะพรีเมียมเอาท์เล็ท

7. มิชิมะ สกายวอล์ค
แลนด์มาร์คของเมืองชิซูโอะ น่าจะเป็นที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความยาว 400 เมตร ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แน่นอนว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิในรูปแบบนี้ ทั้งสวยงามและน่ากลัวเล็กน้อยเมื่อทอดกรอบ

การท่องเที่ยว

ขึ้นรถไฟสาย Tokaido ลงที่สถานี Mishima ต่อรถบัสหมายเลข 5 ลงที่ Mishima Sky Walk

8. ภูเขามิตสึโทเกะ
บางครั้งการได้ไปชมทิวทัศน์ที่สวยงามอาจจะยากสักหน่อย จากจุดนี้สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถเดินขึ้นไปบนเส้นทางเดินป่าบนภูเขาที่ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จึงคุ้มค่าแก่การเดินอย่างแน่นอน

การท่องเที่ยว

เมื่อโดยสารรถไฟไปยังสถานี Kawaguchiko ให้ต่อด้วยรถบัสเส้นทาง Tenkajaya ลงที่ป้ายรถเมล์มิตสึโตเกะ โทซังกุจิ

9. นิฮอนไดระ ฮิลล์
เนินเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ในชิซูโอกะ ซึ่งมีชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกชาเขียวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ฤดูที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่มักจะเป็นช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยวชาเขียว ทิวทัศน์ของใบชาเขียวตัดกับภาพของภูเขาไฟฟูจิ ในวันที่ท้องฟ้าสีฟ้าใสตัดกับสีเขียวก็สดชื่นมากที่ได้เห็น.travel

ขึ้นรถไฟสาย Tokaido Hikari ไปยังสถานี Shizuoka จากนั้นขึ้นรถบัส Shizutetsu Justline ไปยัง Nihondaira

10. ศาลเจ้า Fujisan Hongu Sengen Taisha

ภาพถ่ายจากเว็บไซต์ทางการ fuji-hongu.or.jp
ศาลเจ้าที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่มีอายุนับพันปี ตั้งอยู่ที่เชิงเขา นอกจากจะได้เห็นสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณแล้ว จาก

ที่ตั้ง คุณยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากบริเวณศาลเจ้า ซึ่งถือเป็นความกลมกลืนที่ลงตัวของความเชื่อกับธรรมชาติ

การท่องเที่ยว

ขึ้นรถไฟสาย Minobu ไปยังสถานี Fujinomiya แล้วเดินต่อประมาณ 10 นาที

 

11. ทะเลสาบอาชิโนโกะในฮาโกเน่

ภาพถ่ายโดย Kentagon จาก commons.wikimedia.org/wiki/File:LakeAshi_and_MtFuji_Hakone.JPG [CC by-sa 2.0]
ทะเลสาบอาชิโนโกะก่อตัวขึ้นหลังจากการปะทุของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อ 3,000 ปีก่อน โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิอันงดงามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฮาโกเน่ ภูเขาฟูจิสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในฤดูหนาว หรือในตอนเช้าและใกล้เย็นของทุกวัน
การท่องเที่ยว

การชมที่ดีที่สุดคือการล่องเรือชมทิวทัศน์รอบทะเลสาบ

12. ชมวิวฟูจิและซากุระที่เจดีย์ชูเรโตะ

ภาพถ่ายโดย Reginald Pentinio จาก flickr.com/photos/reggiepen/17025277650 CC by-sa 3.0
Chureito Pagoda เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่มองเห็นเมือง Fujiyoshida และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกล เจดีย์ตั้งอยู่บนศาลเจ้า Arakura Sengen ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงสันติภาพในปี 1963 มีบันไดเกือบ 400 ขั้นที่ปีนขึ้นจากอาคารหลักของศาลเจ้าหลัก

การท่องเที่ยว

จากสถานี Otsuki (35 นาที 960 เยน) และสถานี Kawaguchiko (10 นาที 300 เยน) ขึ้นรถไฟสาย Fujikyu ลงที่สถานี Shimo-Yoshida แล้วเดินต่ออีก 10 นาที เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 5 นาที นาที

13. ทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิและบ้านเรือนญี่ปุ่นโบราณที่หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก

ภาพจาก pexels.com CC โดย 0.0
หมู่บ้าน Oshino Hakkai เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยสระน้ำ 8 แห่งในโอชิโนะ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากุจิโกะและทะเลสาบยามานากะโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของทะเลสาบที่ 6 ที่แห้งแล้งเมื่อ 200-300 ปีก่อน ในอดีต บ่อน้ำทั้งแปดนี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในฤดูร้อน ไหลจากเนินใกล้ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี น้ำใสเป็นพิเศษ

การท่องเที่ยว

จากสถานีคาวากุจิโกะและสถานีโกเท็มบะโดยรถประจำทาง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

14. บนตึกสูงในโตเกียว

ภาพถ่ายโดย JohnnyOneSpeed ​​​​จาก commons.wikimedia.org/wiki/File:TokyoTowerFuji-san.jpg [CC by-sa 3.0]
เมืองโตเกียวมีตึกระฟ้ามากมายที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงได้ เช่น โตเกียวทาวเวอร์ โตเกียวสกายทรี และอาคารที่ว่าการมหานครโตเกียว ในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ เป็นอีกมุมมองหนึ่งของเมืองโตเกียวและภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม
15. ภูเขาไฟฟูจิจากเครื่องบิน

ภาพจาก pexels.com CC โดย 0.0
สำหรับผู้ที่บินจากประเทศไทยไปสนามบินนาริตะ จะมีโอกาสได้เห็นภูเขาไฟฟูจิจากมุมสูงบนเครื่องบิน ทั้งขากลับและขากลับ จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีก่อนถึงสนามบินหรือหลังเครื่องขึ้น ซึ่งจากความสูงและขนาดของฟูจิ คุณสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากหน้าต่างเครื่องบิน

16. ภูเขาไฟฟูจิจากภายในรถไฟ

ภาพจาก เว็บไซต์ทางการ www.fujikyu-railway.jp
ความพิเศษอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นคือการขนส่งทางรางหรือรถไฟที่มีอยู่อย่างมากมาย ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ทำให้สามารถนั่งรถไฟไปชมภูเขาไฟฟูจิได้ นับว่าเป็นหนึ่งในวิวที่แปลกที่สุด เส้นทางและรถไฟที่เราแนะนำคือ Fujisan View Express จากบริษัท Fujikyu ที่ให้บริการเส้นทางที่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด มันยังออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบาย ภายในกว้างขวาง ตกแต่งสวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน วิ่งระหว่างสถานี Otsuki และสถานี Kawaguchiko ไปกลับ 2-3 เที่ยวต่อวัน