Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.co

ทัวร์ญี่ปุ่น Kansai Autumn 6 วัน 3 คืน Universal

0
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

การเข้าประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข

ราคาแพ็คเกจทัวร์

รายละเอียดราคา

ขั้นตอน การจอง

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางเพื่อยืนยันการจองที่นั่ง

กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 10,000 บาท (ต่างประเทศ) และ 1,000 บาท (ในประเทศ) สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดต่อเนื่อง, หรือ

ช่วงวันหยุดยาว* ค่ามัดจำอาจเพิ่มตามเหมาะสม (*ช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดต่อเนื่อง, หรือ ช่วงวันหยุดยาว : เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, ตุลาคม)

บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 10 วันทำการ (หลังได้รับการยืนยันการจอง) มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน

และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไข การยกเลิก

คืนเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน

หักเงินมัดจำ 50%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน

หักเงินมัดจำ 100%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน

• กรณีตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หรือตั๋วแบบ Non-Refund

หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง

2) หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อและไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

3) หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปการขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

4) หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังนี้ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ และ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงเทศกาล, วันหยุดต่อเนื่อง หรือ ช่วงวันหยุดยาว (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, ตุลาคม)

หมายเหตุ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1) เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมดสอบถามเพิ่มเติมที่ 02 676 3303

2) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้

3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน} ค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

4) เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5) หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

6) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (Twin Room) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (Double Room) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องแจ้งล่วงหน้า (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)

7) มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

8) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขที่เกินความรับผิดชอบ
1) หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด

2) ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการดูแลทรัพย์สินส่วนตัวต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

3) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบินสายการบิน บริษัทขนส่ง

4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบินภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหารที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม

เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน
1) โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้

3) ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบ กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่

4) กรณีท่านมีความประสงค์เปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัด เป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง

5) ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อน ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด

6) ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งแถวหน้า (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน

7) ในรายการทัวร์ที่ต้องเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นที่รวมสนุกสนานที่ Universal Studio Japan ท่องโลก Harry Potter
Universal Studios Japan หรือ USJ (Universal Studios Japan) สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของโอซาก้า เป็นสวนสนุกที่มีผู้เข้าชมมากเป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เป็นหนึ่งในสี่สวนสนุกและรีสอร์ทแห่งเดียวในโลกของ Universal และเป็นสวนสนุกสากลแห่งแรกในเอเชีย
ดินแดนมหัศจรรย์รอคุณอยู่ที่ Universal Studios Japan! ไปให้สุดทางโอซาก้า ถ้ายังไม่เคยไป Universal Studios Japan แทบไม่ไหว Universal Studios Theme Park Japan เป็นที่นิยมอย่างมาก ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวญี่ปุ่นก็ชอบไปมากเช่นกัน แบ่งออกเป็น 9 โซนตามธีมการแสดงสดของฮอลลีวูดและภาพยนตร์จาก Universal Studios ดิโอ
The Wizarding World of Harry Potter : ฮิตฮอตฮิตในหมู่ผู้มาเยือนอุทยานที่นี่ ใครมาเที่ยวต้องกดบัตรคิวเพื่อเข้าโซนแฮร์รี่ สมมุติว่าเราได้มาถึงอีกโลกหนึ่งที่ดูเหมือนเราอยู่ในภาพยนตร์จริงๆ และบรรยากาศก็ดีมาก
หยิบไม้กายสิทธิ์และเรียนรู้วิธีร่ายคาถาทั่วปราสาทฮอกวอตส์ ฉันจะซื้อไม้กายสิทธิ์ไปโรงเรียน คุณต้องไปซื้อที่ Ollivander’s เมื่อคุณใช้ไม้กายสิทธิ์อยู่แล้ว อย่าลืมมาลองเวทย์มนตร์กับพ่อมดตัวจริงที่หมู่บ้าน Hawksmead กัน!!!!
เป็นนักเรียนที่ฮอกวอตส์ สิ่งที่พลาดไม่ได้คือทุกคนต้องดื่มอย่างบัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มมีสามประเภทให้เลือก: ร้อน เย็น และแช่แข็งพิเศษ ซึ่งเสิร์ฟเฉพาะในฤดูร้อน เลยไม่มีโอกาสได้ลองสั่งแช่แข็ง แต่ถ้าสั่งบัตเตอร์เบียร์ร้อน จะหวานกว่าแบบเย็นนิดหน่อย ผสมกับกลิ่นขิงอ่อนๆ เหมาะสำหรับดื่มในอากาศหนาว
Universal Wonderland : เหมาะสำหรับเด็กเล็กและครอบครัว แบ่งออกเป็น 3 โซนย่อย ได้แก่ Snoopy Studio, Hello Kitty Fashion Avenue และ Sesame Street Fun World ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ เช่น Flying Snoopy และ Moppy’s Balloon Trip
ซานฟรานซิสโก: สัมผัสกับฉากไฟที่น่าตื่นเต้นเหมือนใน Backdraft

มินเนี่ยน ปาร์ค: เบลโล! เบลโล! เบลโล! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสดใสและป่าเถื่อนในดินแดนแห่งเสียงหัวเราะของเอี๊ยมหัวล้านสีเหลืองและสีน้ำเงินใน “Minion Park” สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของวายร้ายที่น่ารักที่สุด ยังมีรอยยิ้มของน้องๆ อยู่เสมอ เหมือนในหนังการ์ตูนเรื่อง Despicable Me

ตัวสุดท้ายมาแล้ว อย่าพลาด! ขบวนพาเหรดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุด มีการแสดงตลอดทั้งวันทั่ว Universal Studios Japan แต่ที่ใหญ่ที่สุดคือการแสดงจะจัดขึ้นประมาณ 14.30 น.

ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง : Universal Studio Japan

เวลาเปิดทำการและราคาตั๋ว

เวลาทำการของ USJ จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เวลาทำการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ USJ โดยปกติระหว่าง 8:30 น. หรือ 9:00 น. และจนถึง 19:00 น. หรือ 22:00 น.

สถานที่จำหน่ายบัตร USJ

ตั๋วเข้า USJ มีจำหน่ายในรูปแบบ Studio Passes เป็นเวลา 1 และ 2 วัน ราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันที่เข้าอุทยาน สามารถซื้อตั๋วได้ที่บูธจำหน่ายตั๋วของ USJ หรือล่วงหน้าผ่านโรงแรมและตัวแทนท่องเที่ยวของ USJ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ USJ

Studio Pass 1 วัน (รวมภาษี): ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 7,400 เยน | เด็ก (อายุ 4-11 ปี) 5,100 เยน | ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) 6,700 เยน

Studio Pass 2 วัน (รวมภาษี): ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 13,400 เยน | เด็ก (อายุ 4-11 ปี) 9,000 เยน | ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ไม่ขาย

ซื้อ Universal Express Pass เพิ่มเพื่อลดระยะเวลาในการต่อคิวจากประมาณ 2 ชั่วโมงต่อเที่ยว เหลือเพียง 20-30 นาที ราคา Universal Express Pass แตกต่างกันไปตามแพ็คเกจ หารด้วยจำนวนผู้เล่นที่ต้องการ ราคาเริ่มต้นที่ 4,200 เยน (เครื่องเล่น 3 แบบ) ถึง 7,600 เยน (เครื่องเล่น 7 แบบ)