Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.co

JP04_4 KANSAI AUTUMN 6 วัน 3 คืน

0
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

การเข้าประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข

ราคาแพ็คเกจทัวร์

รายละเอียดราคา

ขั้นตอน การจอง

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางเพื่อยืนยันการจองที่นั่ง

กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 10,000 บาท (ต่างประเทศ) และ 1,000 บาท (ในประเทศ) สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดต่อเนื่อง, หรือ

ช่วงวันหยุดยาว* ค่ามัดจำอาจเพิ่มตามเหมาะสม (*ช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดต่อเนื่อง, หรือ ช่วงวันหยุดยาว : เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, ตุลาคม)

บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 10 วันทำการ (หลังได้รับการยืนยันการจอง) มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน

และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไข การยกเลิก

คืนเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน

หักเงินมัดจำ 50%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน

หักเงินมัดจำ 100%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน

• กรณีตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หรือตั๋วแบบ Non-Refund

หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง

2) หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อและไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

3) หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปการขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

4) หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังนี้ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ และ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงเทศกาล, วันหยุดต่อเนื่อง หรือ ช่วงวันหยุดยาว (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, ตุลาคม)

หมายเหตุ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1) เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมดสอบถามเพิ่มเติมที่ 02 676 3303

2) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้

3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน} ค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

4) เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5) หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

6) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (Twin Room) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (Double Room) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องแจ้งล่วงหน้า (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)

7) มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

8) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขที่เกินความรับผิดชอบ
1) หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด

2) ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการดูแลทรัพย์สินส่วนตัวต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

3) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบินสายการบิน บริษัทขนส่ง

4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบินภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหารที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม

เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน
1) โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้

3) ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบ กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่

4) กรณีท่านมีความประสงค์เปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัด เป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง

5) ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อน ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด

6) ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งแถวหน้า (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน

7) ในรายการทัวร์ที่ต้องเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่นที่เมืองโกเบนี้มีสิ่งที่ดีอย่างแน่นอน
โกเบ เมืองการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญในญี่ปุ่น โกเบถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลังจากประสบแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี 2538 ก็สามารถพลิกสถานการณ์ให้กลับมาเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โกเบ เมืองนี้มีของดีแน่นอน

โกเบเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู และได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญในปี 2538 ด้วยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 5,000 คนเลยทีเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้โกเบกลับมาเป็นเมืองที่น่าสนใจ กล่าวคือโกเบได้พัฒนาตนเองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้กลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อประเทศญี่ปุ่นอย่างมากในด้านการค้าและอุตสาหกรรม ย่านเด่นของโกเบ ได้แก่ ซันโนะมิยะ ย่านช็อปปิ้งที่ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านค้า แบรนด์ต่างๆ และอื่นๆ ข้างซันโนะมิยะ ไม่ไกลกันจะพบกับศาลเจ้าที่เรียกว่า อิคุตะ ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามในสไตล์สถาปัตยกรรมญี่ปุ่น และบริเวณใกล้เคียงมีแหล่งอื่นที่เป็นแบบจำลองเมืองจากต่างประเทศ นี่ คิตาโนะ มีบ้านสร้างสไตล์ยุโรปหลายหลังทั้งหมด รวมทั้งบรรยากาศโดยรอบก็มีความออร่าของต่างประเทศด้วย
สถานที่ต่อไปที่ไม่ควรพลาด เพราะเป็นเมืองท่าของโกเบที่ทั้งงดงามและน่ารัก เช่น Kobe Port Tower ซึ่งมีทั้งหอสังเกตการณ์ ชิงช้าสวรรค์ และล่องเรือชมวิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน Kobe Port Tower มีความพิเศษเล็กน้อยเนื่องจากแสงไฟที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ท่ามกลางริมน้ำที่ให้บรรยากาศสุดโรแมนติก อาหารยอดนิยมและขึ้นชื่อในโกเบสำหรับทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวคือเนื้อวัวชั้นดีที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างพิถีพิถัน เนื้อจะถูกบดให้เป็นแผ่นบางๆ ทำให้เนื้อสัมผัสได้ชัดเจน เนื้อมีลวดลายที่ค่อนข้างเด่นชัดและสวยงาม และแบบที่เห็นก็อ้วน เนื้อวากิวของโกเบมีรสชาติอร่อยเป็นพิเศษด้วยเนื้อสัมผัสที่นุ่มและสมดุลของเนื้อและไขมัน
เนื้อโกเบจะอร่อยก็ต่อเมื่อคุณได้ไปลองชิมเองและสถานที่สวยงามที่กล่าวถึงข้างต้นก็น่าสนใจ

Vela Kobe – Rokko Garden Terrace – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – ช้อปปิ้ง Shinsaibashi​
ในตอนเช้า อาหารเช้าจะเสิร์ฟที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่โกเบ เมืองท่าที่มีชื่อเสียงด้านอาหารคุณภาพ เราจะพาคุณไปทำกิจกรรมยอดฮิตอย่างการเก็บผลไม้ให้เราได้ทานกันสดๆ จากต้นไม้ที่สวนผลไม้ตามฤดูกาล (เก็บผลไม้และสวนจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่คุณไป) หลังจากเก็บผลไม้เสร็จแล้ว เราจะพาคุณไปชมวิวแบบพาโนรามาที่สวยงามของโกเบที่ Rokko Garden Tower รอคโค การ์เดน เทอเรซ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งช็อปปิ้งและบันเทิง รวมทั้งบรรยากาศโรแมนติกยามค่ำคืนสำหรับคู่รักและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า ชิงช้าสวรรค์ พิพิธภัณฑ์อันปังแมน ซึ่งเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวเมือง คุณมีอิสระที่จะเดินเล่นตามทางเดินริมน้ำหรือเดินใต้ดิน และช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่รวมถึงร้านอาหาร ร้านค้าและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภายในโกดังอิฐขนาดเล็กสมัยศตวรรษที่ 19 ที่รู้จักกันในชื่อ Renga Soko จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังอย่าง ชินไซบาชิ ชินไซบาชิ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไม่จำกัดบนถนนยาว 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายสองข้างทางด้วยสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้าเก๋ไก๋ กระเป๋าน่ารัก รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง ร้านอาหาร ร้านขนม และสินค้าไอทีทุกชนิด ไอพอด กล้อง นาฬิกา Mp3s มีให้เลือกชมมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เวลา ***ฟรี เต็มวัน*** ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกทัวร์เสริม Universal Studio (ไม่มีบริการรถ)
ในตอนเช้า อาหารเช้าจะเสิร์ฟที่ห้องอาหารของโรงแรม
ฟรีเต็มวันให้คุณพักผ่อนหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในเขตต่างๆ ในโอซาก้า เช่น ป้ายกูลิโกะขนาดใหญ่ที่ย่านทงทงโบริ หนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมที่สุดของโอซาก้า หรือเลือกทัวร์ Universal Studios สวนสนุกที่มีภาพยนตร์ยอดนิยมของยูนิเวอร์แซลบนเครื่องเล่น มีจุดถ่ายรูปสวย ๆ มากมาย (ค่าแพ็คเกจไม่รวมราคาตั๋ว กรุณาติดต่อเราล่วงหน้าหากคุณต้องการซื้อแพ็คเกจตั๋วเข้าชม) และหากคุณต้องการเยี่ยมชมสถานที่ใด ๆ คุณยังสามารถขอให้ไกด์กลุ่มพาคุณไปยังสถานที่ต่างๆ ได้เช่นกัน

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในโอซาก้าและเมืองใกล้เคียง

วัดชิเทนโนจิ ชิเตนโนจิเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่น

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า หรือที่รู้จักในชื่อไคยูคัง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านท่าเรือเทมโปซังในบริเวณอ่าวโอซาก้า อควาเรียมที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น มีสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด

ที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก

แนะนำช้อปปิ้ง

Dotonbori หรือ Don Tobori Dotonbori เป็นหนึ่งในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงของโอซาก้า เป็นที่ตั้งของร้านอาหารมากมายที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

อะเมอริกามูระ อะเมอริกามูระคือแหล่งแฮงค์เอาท์ของวัยรุ่นโอซาก้า คล้ายกับย่านฮาราจูกุของโตเกียว บริเวณนี้จะพบกับแฟชั่นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมญี่ปุ่นบรรยากาศครึกครื้น ตลอดทางมีร้านกาแฟ เสื้อผ้า และร้านค้ามากมาย เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าเดินเล่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย