Contact Us On 02 676 3303 contact@pkgjourney.co

JP04_3 PANORAMA AUTUMN 5 วัน 3 คืน

0
กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

การเข้าประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข

ราคาแพ็คเกจทัวร์

รายละเอียดราคา

ขั้นตอน การจอง

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางเพื่อยืนยันการจองที่นั่ง

กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 10,000 บาท (ต่างประเทศ) และ 1,000 บาท (ในประเทศ) สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดต่อเนื่อง, หรือ

ช่วงวันหยุดยาว* ค่ามัดจำอาจเพิ่มตามเหมาะสม (*ช่วงเทศกาล หรือ วันหยุดต่อเนื่อง, หรือ ช่วงวันหยุดยาว : เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, ตุลาคม)

บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 10 วันทำการ (หลังได้รับการยืนยันการจอง) มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน

และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไข การยกเลิก

คืนเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน

หักเงินมัดจำ 50%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน

หักเงินมัดจำ 100%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
• ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน

• กรณีตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หรือตั๋วแบบ Non-Refund

หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน

• ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง

หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน

• ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง

2) หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อและไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร

3) หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปการขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

4) หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ดังนี้ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ และ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงเทศกาล, วันหยุดต่อเนื่อง หรือ ช่วงวันหยุดยาว (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม, ตุลาคม)

หมายเหตุ

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1) เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมดสอบถามเพิ่มเติมที่ 02 676 3303

2) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้

3) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน} ค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

4) เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5) หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

6) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (Twin Room) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (Double Room) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องแจ้งล่วงหน้า (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)

7) มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

8) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

เงื่อนไขที่เกินความรับผิดชอบ
1) หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด

2) ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการดูแลทรัพย์สินส่วนตัวต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

3) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบินสายการบิน บริษัทขนส่ง

4) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบินภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหารที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม

เงื่อนไขการจองตั๋วเครื่องบิน
1) โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2) ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้

3) ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบ กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่

4) กรณีท่านมีความประสงค์เปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัด เป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง

5) ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง ในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อน ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด

6) ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่งแถวหน้า (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน

7) ในรายการทัวร์ที่ต้องเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

เที่ยวอิบารากิกับแพ็คเกจทัวร์ในญี่ปุ่นและเที่ยว Hitachi Park ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Hitachi Seaside Park เป็นสวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 190 เฮกตาร์ (1,187.5 ไร่) และติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก สถานที่ท่องเที่ยวรอบๆ โตเกียว สวนแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องดอกไม้และพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในเมืองฮิตาชินากะ จังหวัดอิบารากิซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว มีทั้งโซนที่เป็นสวนต้นไม้ และสวนสนุกเล็กๆ ให้ไปพักผ่อนและเพลิดเพลินกัน

สวนฮิตาชิเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่เปลี่ยนและผลิบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี ถ้ามาช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะเต็มไปด้วยดอกแดฟโฟดิล (หรือนาร์ซิสซัส) และดอกทิวลิป 170 ชนิด แต่ถ้าก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน ที่นี่จะเต็มไปด้วยดอกกุหลาบและทุ่งดอกเนโมฟีลา (หรือเบบี้ตาสีฟ้า) ในฤดูใบไม้ร่วง คุณสามารถเห็นทุ่ง Kochia หรือ Kochia และดอกคอสมอส จะมีเส้นทางสำหรับปั่นจักรยานผ่านสวนด้วย

อุทยานมีเส้นทางจักรยาน 10 กม. พร้อมวิวทะเลและทิวทัศน์ที่สวยงาม ของสวนไปพร้อมๆ กัน นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจักรยานจากจุดบริการในอุทยานได้ หรือหากต้องการนั่งพักชมวิวสวนสาธารณะก็มีรถทัวร์ Seaside Train ซึ่งวิ่งประมาณ 40 นาทีต่อรอบ โดยมีทั้งหมด 10 ป้าย

ชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ เป็นสัญลักษณ์ของสวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค (สวนสาธารณะริมทะเลฮิตาชิ) นักท่องเที่ยวสามารถนั่งชมวิวได้ ชมทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามทั่วทั้งสวน

ชมดอกโคเชีย หรือที่เรียกกันในชื่ออื่นๆ ว่า Houkigusa หรือ Houkigi หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Kochia เป็นไม้พุ่มที่มีต้นกำเนิดในยุโรปตอนใต้ แล้วแผ่ขยายไปยังประเทศจีน เมื่อมาถึงญี่ปุ่นดอกโคเชียจะเป็นไม้พุ่มประดับที่มีความสูงประมาณ 40-90 เซนติเมตร ในฤดูใบไม้ร่วง ดอกโคเชียซึ่งปกติจะมีสีเขียวจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงในเดือนกันยายน -ตุลาคม ในช่วงเดือนตุลาคม ดอกโคเจียจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดของเนินเขามิฮาราชิ สีของดอกคอสมอสมีสีขาว ชมพู และแดงอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเทศกาลดอกไม้และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดทั้งปีอีกด้วย

ส่วนฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี บริเวณนี้เป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล Nemophila Harmony Festival และเนินเขาทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นทุ่งสีฟ้าอ่อนที่เต็มไปด้วย Nemophila หรือ Baby Blue Eyes (เบบี้ บลู อายส์) พืชกว่า 4 ล้านต้น โลกสีฟ้าที่รวมเนโมฟีลา ท้องฟ้า และทะเล

Hitachi Seaside Park เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ในจังหวัดอิบารากิ เป็นจุดชมดอกไม้และธรรมชาติยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ มีดอกไม้ที่สวยงามให้ชมตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีชื่อเสียงคือทุ่งเนโมฟีลาสีน้ำเงินและพุ่มไม้คอเคลียสีแดงสด

นอกจากนี้กิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแวะเติมพลังในร้านอาหารและคาเฟ่ เรียนรู้อดีตผ่านนิทรรศการ นั่งรถไฟรอบสวนสาธารณะ ขี่จักรยาน สนุกกับการขี่ และอื่นๆ ดูแผนที่สวนสาธารณะ >>ที่นี่

ขึ้นรถไฟสาย Limited Express JR Joban ลงที่สถานี Katsuta ทางออกทิศตะวันออก ขึ้นรถบัสที่ป้ายรถเมล์หมายเลข 2 ลงที่ทางเข้า Hitachi Seaside Park West Entrance หรือ South Entrance
จากสนามบินนาริตะ ขึ้นรถบัสลีมูซีนสนามบินไปยังสถานี Katsuta ใช้ทางออกทิศตะวันออกและขึ้นรถบัสที่ป้ายรถเมล์หมายเลข 2
จากสนามบินอิบารากิ ให้ขึ้นรถลีมูซีนสนามบิน จากสนามบินอิบารากิ ลงที่สถานี Katsuta ใช้ทางออกทิศตะวันออกและขึ้นรถบัสที่ป้ายรถเมล์หมายเลข 2
จากสถานีโตเกียว ขึ้นรถบัส Katsuta・Tokai Line Ibaraki Kotsu ไปยังทางเข้า Hitachi Seaside Park West
ดูทริปเพิ่มเติม >>ที่นี่
เวลาทำการ

1 มีนาคม – 20 กรกฎาคม 9:30 – 17:00 น.
21 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 9:30 – 18:00 น.
1 กันยายน – 31 ตุลาคม 9:30 – 17:00 น.
1 พฤศจิกายน – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 9:30 – 16:30 น.
วันหยุด

ทุกวันอังคาร (หากเป็นวันหยุด อุทยานจะปิดในวันถัดไป)
31 ธันวาคม 1 มกราคม
จันทร์-ศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์
ดูปฏิทินเวลาทำการของสวน >>ที่นี่
ราคาปกติ

ผู้ใหญ่ (ม.ปลายขึ้นไป) 450 เยน
65 ปีขึ้นไป 210 เยน
นักเรียนมัธยมต้นเข้าฟรี
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง.
ราคาค่าเข้าชมเนโมฟีลา/โคเชีย

ผู้ใหญ่ (มัธยมขึ้นไป) 700 เยน
65 ปีขึ้นไป 460 เยน
นักเรียนมัธยมต้นเข้าฟรี
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง.
ข้อห้าม

อย่าเลือกพืชและอย่าแตะต้องสัตว์
ห้ามเข้าไปในทุ่งดอกไม้หรือสถานที่ที่มีป้าย “ห้ามเข้า” ติดไว้
กรุณานำขยะของคุณกลับมาหาคุณ
ห้ามสูบบุหรี่นอกบริเวณที่เขี่ยบุหรี่ที่กำหนด
สวมปลอกคอให้สัตว์เลี้ยงและรับผิดชอบต่ออุจจาระของสัตว์เลี้ยง
ห้ามนำโดรน
ดูข้อห้ามและสิ่งต้องห้ามนำเข้า
2สวนดอกไม้

ที่สวนฮิตาชิซีไซด์มีดอกไม้หลากสีสันให้ชมตลอดทั้งปี แต่ต้องไปให้ถูกช่วง มาดูกันว่าเมื่อไรและดอกอะไรไปดูกัน

เนโมฟีลา
ความทรงจำของสวนแห่งนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุ่งดอกเนโมฟีลา (เบบี้บลูอายส์) ที่ปกคลุมพื้นที่ลาดทั้งหมดของมิฮาราชิโนะโอกะเหมือนมหาสมุทรสีฟ้า ดอกเนโมฟีลาเป็นสีฟ้าและ

สีขาว มีกลีบดอกมนสวยงาม ขนาดประมาณ 2 ถึง 3 เซนติเมตร ต้นไม่สูง มีเนโมฟีลา 5,300,000 ตัวที่นี่!

โคเชีย
Kochia (Kochia) เป็นไม้พุ่มทรงกลมตามธรรมชาติ อาจไม่คุ้นเคยกับคนไทยอย่างเรา เมื่อเนโมฟีลาหมดไปแล้ว มิฮาราชิโนะโอกะจะกลายเป็นเนินดินที่มีพุ่มไม้โคเกียประมาณ 32,000 ต้น และจะยังคงเป็นสีเขียวตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายน สัมผัสนุ่มสดใส

รายการพิเศษตามฤดูกาล

อย่าลืมมองหาเมนูตามฤดูกาล ตัวอย่างเช่น ภาพนี้คือไข่มุกโซดาที่เลียนแบบพุ่มไม้โคเชียทรงกลม สีเขียวเป็นรสแอปเปิ้ลเขียว แดง รสแบล็คเคอแรนท์ นีโมเรนจ์